1st day of Swasthani Brata Katha: Bhaktajans worshiping at Hanumante Khola Bhaktapur. Pic: Roshan Sapkota RSS

1st day of Swasthani Brata Katha: Bhaktajans worshiping at Hanumante Khola Bhaktapur. Pic: Roshan Sapkota RSS


Source link